Bez kategorii

OFBOR – gdy panel ankietowy jest podejrzany…

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) powstała w 1997 r. i jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce.

OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów.

OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wykorzystująca w tym celu niezależny Sąd Arbitrażowy.

Istotnym zadaniem OFBOR jest reprezentowanie interesów branży badawczej wobec instytucji władz publicznych i prawa. Szczególnie ważny jest udział w charakterze konsultanta w procesach tworzenia prawa i jego interpretacji w odniesieniu do wszystkich dziedzin życia społecznego i ekonomii, mających wpływ na prowadzenie badań. Normy prawa europejskiego zobowiązują państwa członkowskie i Komisję Europejską do wspierania stowarzyszeń zawodowych w ich wysiłkach na rzecz opracowania i stosowania kodeksów postępowania w tych dziedzinach. Pierwsze działania OFBOR w tej roli dotyczyły skutków nowego prawa o ochronie danych osobowych . Kolejne dotyczą Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

STATUT został przyjęty w dniu 14 maja 1997 r. przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku z późniejszymi zmianami w brzmieniu nadanym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 31 maja 1999 r. POBIERZ STATUT

My jako respondenci mamy prawa:

  1. Twój udział w przedsięwzięciu badawczym jest na każdym jego etapie całkowicie dobrowolny. Zawsze bez podawania przyczyny możesz odmówić uczestnictwa w badaniu lub nie udzielać odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w ankiecie.
  2. Ankieter ma obowiązek przedstawić Ci swoją tożsamość, a także cel i przedmiot badania do uczestnictwa, w którym Cię zachęca.
  3. W trakcie badania, a także po jego zakończeniu masz prawo do ścisłej ochrony Twojej anonimowość. Jeżeli na prośbę ankietera, w celach kontrolnych zgodzisz się ujawnić swoje dane osobowe to: a) tylko po wcześniejszym powiadomieniu przez ankietera, komu i w jakim celu zostaną one przekazane, a także b) po jego wcześniejszym zapewnieniu, że informacje te będą użyte wyłącznie do działalności badawczej oraz w zgodzie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  4. Masz prawo oczekiwać od wszystkich osób zaangażowanych w proces badawczy, że zastosują wszelkie środki ostrożności, abyś nie został w żaden sposób bezpośrednio poszkodowany lub dotknięty w następstwie udziału w badaniu.
  5. Uczestnictwo dzieci do 18 roku życia w badaniu musi być poprzedzone rozmową ich z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania ich zgody.
  6. Jeżeli w badaniu stosowane są techniki obserwacji lub sprzęt rejestrujący przebieg wywiadu ankieter ma obowiązek poinformować Cię o tym fakcie przed rozpoczęciem badania. Zawsze masz prawo zażądać usunięcia i zniszczenia całości lub części zapisu. Twoja anonimowość nie może zostać w jakikolwiek sposób naruszona w następstwie użycia wspomnianych metod.
  7. Masz prawo oczekiwać, że na wszystkich etapach procesu badawczego zaangażowane w niego osoby stosują najwyższe standardy profesjonalizmu.

Jeżeli trafisz na podejrzany panel ankietowy skontaktuj się:

>>STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJI<<

Biuro Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

ul. Szarotki 11

02 – 609 Warszawa

tel.: 22 648 45 17

e-mail: biuro@ofbor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *